Klientsikkerhet

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

For å få tillatelse til å være advokat må man ha bestått juridisk embetseksamen, hatt minst 2 års kvalifisert, juridisk praksis og prosedert minst 3 saker for domsstolene.

Ole Borge har også møterett for Høyesterett. Han...

«... har vist seg skikket for sakførsel ved Høyesterett ved en prøve avlagt for Høyesterett.»
Ole Borge har møterett for Høyesterett

Som advokater har vi foretatt obligatorisk sikkerhetsstillelse, som dekker yrkesansvar, under kontroll av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vår sikkerhet og tilleggsforsikringsdekning er anordnet gjennom Advokatforeningens ordning, i Gjensidige.

Hvis en klient mener at vi har brutt Regler for god advokatskikk kan hun eller han klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Nærmere opplysninger om dette kan finnes på nettsiden advokatenhjelperdeg.no.